Vedtægter for Interessegruppen Uldum Cykel Motion

 

§1 Navn, formål og fundering

Interessegruppens navn er Uldum Cykel Motion heri forkortet UM.

UM´s formål er, at virke til fremme af motionscykling i Uldum og omegn.

Interessegruppen tegnes af bestyrelsen ved formand og kasserer i forening eller ved en af disses forfald af formand og sekretær eller kasserer og sekretær.

 

§ 2 Medlemskab

Som medlem af UM kan optages alle med interesse for cykling.

Indmeldelse sker ved indbetaling af det til enhver tid gældende kontingent til gruppens kasserer. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kasserer, eller ved at undlade at indbetale kontingent.

 

§ 3 Kontingent

Kontingenter fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Der opkræves ikke indmeldelsesgebyr.

 

§4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er UM´s højeste myndighed i alle anliggender.

Generalforsamlingen kan enten være ordinær eller ekstraordinær.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Afgørelser på Generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmetallene lige har UM´s formand, eller i hans fravær UM´s kasserer den afgørende stemme.

Såfremt blot én stemmeberettiget ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt.

Over Generalforsamlingen udfærdiges et referat som offentliggøres på UM`s hjemmeside og eller Facebookside senest 1 måned efter Generalforsamlingens afholdelse.

 

§5 Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest den 1. marts.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel på UM`s hjemmeside og eller Facebookside.

Af indkaldelsen skal fremgå at forslag skal være bestyrelsen i hænde på en dato senest 2 uger før Generalforsamlingen.

Indkomne forslag samt revideret regnskab og budgetforslag offentliggøres på UM´s hjemmeside og eller Facebookside senest 1 uge før Generalforsamlingens afholdelse.

 

Den ordinære generalforsamling skal behandle en dagsorden, der mindst indeholder følgende punkter:

  1. Valg af mødeleder og mødesekretær
  2. Aflæggelse af årsberetning v. formanden
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
  4. Behandling af anmeldte forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Vedtagelse af budget og kontingent for det kommende år 
  8. Eventuelt

 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning, eller hvis mindst en tredjedel af medlemmerne indgiver begrundet skriftligt krav herom.

Indkaldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel ved opslag på hjemmeside og eller Facebookside.
Formål og motiveret dagsorden skal fremgå af indkaldelsen.

 

§ 7 Bestyrelsen

Bestyrelsen forvalter UM i henhold til Generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen består af en formand og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode, fordelt så halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.

Bestyrelsessuppleanten vælges for et år ad gangen.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en kasserer og en sekretær.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det findes nødvendigt, og der indkaldes hertil på formandens foranledning, eller når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne fremsætter motiveret ønske herom. Over møderne udfærdiges et beslutningsreferat. Referatet offentliggøres på UM´s hjemmeside og eller Facebookside.

Valgbar til interessegruppen er aktiv medlem der har haft medlemskab i minimum 3 måneder og betalt kontingent rettidigt.

 

§ 8 Regnskab

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet underskrives af UM´s revisor og kasserer inden det fremlægges til behandling på den ordinære generalforsamling.

UM bør ikke tilstræbe at opsamle formue med mindre formuen opsamles til et besluttet og nærmere specificeret formål.

 

§ 9 Opløsning af UM

Beslutning om gruppens opløsning kan kun træffes på en generalforsamling.

Beslutningen godkendes ved alm. stemmeflertal blandt de fremmødte.

Generalforsamlingen tager i den forbindelse stilling til anvendelse at gruppens midler. Der er ikke mulighed for tilbagebetaling af kontingent til medlemmer.


På et eller andet tidspunkt dukker spørgsmålet om selv at prøve cykling som sport op i hovederne på mange - ikke mindst lige efter, at der har været et af de klassiske løb i fjernsynet. Svaret på dette spørgsmål er naturligvis: PRØV - opsøg vores klub og få en snak os.
 
Har du besluttet dig for at blive medlem, skal kontingentet på kr. 300,00 indbetales enten til kasseren (se under Kontakt/Bestyrelsen) eller via NETBANK til konto:

 

7244 - 1793709

 

Som medlem kan/bør du lade dig registrere som bruger af hjemmesiden. Det giver dig adgang til al information om klubben, og du får også mulighed for at føre træningsdagbog - og følge med i medlemmernes statistik.

 

Klik på Registrer og følg vejledningen.

 

1)

2)

 

 

Udfyld de påkrævede felter og klik på Registrer (vær især omhyggelig med at skrive din emailadresse).

 

Du vil herefter modtage et aktiveringslink på mail for at verificere din emailadresse.

 

Når vi har registreret din indbetaling - normalt i løbet af nogle få dage, bliver din konto aktiveret og du vil få besked på mail, at du kan logge på systemet.

 

Når din konto er blevet aktiveret bedes du udfylde Blå bog blanketten (se under Om UCM - Medlemslisten - Blå bog - Blå bog blanket).

 

Velkommen til Uldum Cykel Motion.

 

UCM´s formål er, at virke til fremme af motionscykling i Uldum og omegn.


Vi er at finde på disse sider, og på facebook-small - og selvfølgelig også ude i den virkelige verden - på Landevejen eller på MTB.

Har du lyst til at prøve kræfter med denne motionsform? Hvis svaret er ja, så mød op til træning eller kontakt os via denne side.

Indmeldelse - Læs mere her.