Vedtægter for Interessegruppen Uldum Cykel Motion

 

§1 Navn, formål og fundering

Interessegruppens navn er Uldum Cykel Motion heri forkortet UM.

UM´s formål er, at virke til fremme af motionscykling i Uldum og omegn.

Interessegruppen tegnes af bestyrelsen ved formand og kasserer i forening eller ved en af disses forfald af formand og sekretær eller kasserer og sekretær.

 

§ 2 Medlemskab

Som medlem af UM kan optages alle med interesse for cykling.

Indmeldelse sker ved indbetaling af det til enhver tid gældende kontingent til gruppens kasserer. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kasserer, eller ved at undlade at indbetale kontingent.

 

§ 3 Kontingent

Kontingenter fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Der opkræves ikke indmeldelsesgebyr.

 

§4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er UM´s højeste myndighed i alle anliggender.

Generalforsamlingen kan enten være ordinær eller ekstraordinær.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Afgørelser på Generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmetallene lige har UM´s formand, eller i hans fravær UM´s kasserer den afgørende stemme.

Såfremt blot én stemmeberettiget ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt.

Over Generalforsamlingen udfærdiges et referat som offentliggøres på UM`s hjemmeside og eller Facebookside senest 1 måned efter Generalforsamlingens afholdelse.

 

§5 Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest den 1. marts.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel på UM`s hjemmeside og eller Facebookside.

Af indkaldelsen skal fremgå at forslag skal være bestyrelsen i hænde på en dato senest 2 uger før Generalforsamlingen.

Indkomne forslag samt revideret regnskab og budgetforslag offentliggøres på UM´s hjemmeside og eller Facebookside senest 1 uge før Generalforsamlingens afholdelse.

 

Den ordinære generalforsamling skal behandle en dagsorden, der mindst indeholder følgende punkter:

  1. Valg af mødeleder og mødesekretær
  2. Aflæggelse af årsberetning v. formanden
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
  4. Behandling af anmeldte forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Vedtagelse af budget og kontingent for det kommende år 
  8. Eventuelt

 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning, eller hvis mindst en tredjedel af medlemmerne indgiver begrundet skriftligt krav herom.

Indkaldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel ved opslag på hjemmeside og eller Facebookside.
Formål og motiveret dagsorden skal fremgå af indkaldelsen.

 

§ 7 Bestyrelsen

Bestyrelsen forvalter UM i henhold til Generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen består af en formand og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode, fordelt så halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.

Bestyrelsessuppleanten vælges for et år ad gangen.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en kasserer og en sekretær.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det findes nødvendigt, og der indkaldes hertil på formandens foranledning, eller når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne fremsætter motiveret ønske herom. Over møderne udfærdiges et beslutningsreferat. Referatet offentliggøres på UM´s hjemmeside og eller Facebookside.

Valgbar til interessegruppen er aktiv medlem der har haft medlemskab i minimum 3 måneder og betalt kontingent rettidigt.

 

§ 8 Regnskab

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet underskrives af UM´s revisor og kasserer inden det fremlægges til behandling på den ordinære generalforsamling.

UM bør ikke tilstræbe at opsamle formue med mindre formuen opsamles til et besluttet og nærmere specificeret formål.

 

§ 9 Opløsning af UM

Beslutning om gruppens opløsning kan kun træffes på en generalforsamling.

Beslutningen godkendes ved alm. stemmeflertal blandt de fremmødte.

Generalforsamlingen tager i den forbindelse stilling til anvendelse at gruppens midler. Der er ikke mulighed for tilbagebetaling af kontingent til medlemmer.